صفحه 1
استاندارد

کارگروه تولید محتوا

هدف از تشکیل این کارگروه تولید محتواهای مختلف آموزشی، علمی، تجاری و … توسط اعضای جامعه آزاد رایانش ابری ایران است.

از جمله فعالیت های این کارگروه:

برای مشارکت در این کارگروه کافیست به صفحه اختصاصی آن در ویکی جامعه آزاد رایانش ابری مراجعه نمایید.