صفحه 1
استاندارد

A Wiki in OCCC has been started – اولین ویکی تخصصی رایانش ابری راه اندازی شد

A wiki site has been started in OCCC (Open Comunity of Cloud Computing): http://wiki.occc.ir

This is a Persian (Farsi) wiki site about cloud computing. It’s a while that this wiki is working and we hope all people can use this wiki as a reader and a writer for spreading the knowledge beyond the all.

یک سایت ویکی در OCCC (جامعه آزاد رایانش ابری ایران) راه اندازی شده است: http://wiki.occc.ir

این یک سایت ویکی فارسی (پارسی) تخصصی در حوزه رایانش ابری است. مدتی است که این ویکی کار می کند و امیدواریم همه مردم بتوانند در این ویکی چه به عنوان خواننده و چه به عنوان نویسنده برای گسترش دانش مشارکت نمایند.